Wat is outplacement?

Outplacement

Outplacement is de naam die wordt gegeven aan de dienst van een bedrijf dat advies geeft aan werknemers die vertrekken om een ​​nieuw carrièrepad te vinden. Succesvolle outplacementtrajecten duren tot de werknemer een nieuwe baan heeft gevonden. Outplacement kan een interne of externe dienst zijn en valt onder separatiemanagement. Newplacement wordt gebruikt als synoniemen. Het tegenovergestelde van outplacement is inplacement.

Wat zijn de voordelen van outplacement?

Voor boventallige medewerkers is een interne of externe outplacementadviseur van groot belang. In deze ongebruikelijke situatie biedt hij de werkzoekende individuele ondersteuning en tips voor het sollicitatieproces. Regelmatige outplacement begeleiding kan je helpen om beter met het ontslag om te gaan en je zelfvertrouwen te vergroten. Daarnaast worden sollicitatiegesprekken getraind en worden de sollicitatiedocumenten geoptimaliseerd.

Outplacementadvies heeft ook belangrijke voordelen voor werkgevers. Aangezien deze dienst ervoor zorgt dat de werknemer niet werkloos wordt, is er minder kans op rechtszaken. Over het algemeen is het scheidingsproces zo ontworpen dat het conflictarm is. Daarnaast levert outplacement een positieve bijdrage aan employer branding en daarmee aan het imago van de werkgever.

Hoe werkt outplacement?

Als een medewerker boventallig wordt, wordt hem outplacementadvies ter beschikking gesteld. De werknemer kan nu vrij beslissen of hij van deze dienst gebruik wil maken of niet. De kosten hiervoor komen meestal voor rekening van de werkgever. Als de werknemer daartoe besluit, kan dit proces al beginnen in de resterende tijd in het bedrijf. De outplacementconsulent bereidt de werknemer voor op het zoeken naar werk en ondersteunt hem/haar. Het traject duurt meestal tot er een nieuwe baan is gevonden of tot de proeftijd bij de nieuwe werkgever.

Uit welke fasen bestaat succesvol outplacement?

Outplacementadvies is opgedeeld in verschillende fasen, die per adviseur kunnen verschillen. Hier is een basisfasering:

  • Analyse van potentieel: Er wordt rekening gehouden met de privé- en professionele situatie van de cliënt. Op basis hiervan kan de adviseur een realistische inschatting maken van het baanperspectief.
  • Kwalificatieontwikkeling: Hier worden de sterke en zwakke punten van de werkzoekende geïdentificeerd. De eerste moet worden uitgebreid en de laatste worden geminimaliseerd. Als er behoefte is aan verdere opleidingsmaatregelen, zal dit worden opgepakt.
  • Sollicitatiestrategie: Outplacementadviseurs en sollicitanten stellen gezamenlijk een sollicitatiestrategie op met betrekking tot de te selecteren branches, functies etc..
  • Aanmeldingsfase: In deze fase wordt contact opgenomen met headhunters en personeelsadviseurs, worden de sollicitatiedocumenten ingevuld, wordt de sollicitatietraining afgerond en worden de sollicitaties definitief verzonden.
  • Totstandkoming van de overeenkomst: Tot slot is er overleg over de nieuwe arbeidsovereenkomst. Daarnaast begeleidt de adviseur de opdrachtgever tijdens de introductiefase (inplacement) in het nieuwe bedrijf.

Welke vormen van outplacement zijn er?

Outplacement kan zowel individueel als in groepsverband. Dit resulteert in de twee termen individueel outplacement en groepsoutplacement. Het verschil tussen deze twee is dat de laatste meerdere werkzoekenden in één groep groepeert. De trainingen en consulten vinden plaats binnen de groep.

Wat is outplacement?
Schuiven naar boven